aaa

Regulament Concurs: Tu cu cine ai împărți salteaua? - octombrie 2023

2023 10 11

Regulament Concurs: Tu cu cine împarți salteaua?

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Concursul este organizat de SC Aramis Feeling SRL, cu sediul la Str. Speranței, nr. 3-5, mun. Baia Mare, jud. Maramureș, având cod unic de înregistrare RO7437437, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș, sub nr. J24/224/1995.

1.2 Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa participanții în mod oficial, în termen de 3 zile lucrătoare, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

SECŢIUNEA 2 - LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 11.10.2020 – 31.10.2020, exclusiv pe pagina oficială de Facebook a companiei SC Aramis Feeling SRL: https://www.facebook.com/aramisfeeling/ 

SECȚIUNEA 3 – DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1 Concursul se adresează persoanelor cu vârstă peste 18 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie.

3.2 Nu pot participa organizatorii concursului, angajați ai SC Aramis Feeling SRL, rude de gradul I ale acestora sau persoane terțe.

3.3 Prin participarea la concurs, concurenții declară că înțeleg, acceptă și respectă condițiile prezentului regulament. Participanții sunt pe deplin răspunzători de corectitudinea datelor și informațiilor furnizate Organizatorului.

3.4 Dreptul de participare aparține în excusivitate concurenților și are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.5 Dreptul de participare la concurs este anulat în situația în care concurenții furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare cu realitatea.

3.6 Pentru a putea participa la concurs, concurenții trebuie să aibă un cont activ de Facebook, public în ziua extragerii, completat cu o adresă de e-mail validă și date de identificare reale (nume, prenume). În cazul în care persoanele interesate de competiție nu dețin un cont personal de Facebook, acesta poate fi creat la adresa: https://www.facebook.com/

3.7 Prezenta activitate, desfășurată de SC Aramis Feeling SRL, reprezintă o promoție în sensul Regulamentului privind promoțiile pe pagini, în grupuri și evenimente, disponibil la adresa: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/#

3.7.1 SC Aramis Feeling SRL își asumă responsabilitatea de a respecta toate legile, regulamentele și reglementările aplicabile, precum și înțelegerea politicilor și condițiilor de publicare a unei promoții pe Facebook (politica de utilizare a datelor, standardele comunității, declarația de drepturi și responsabilități).

3.7.2 SC Aramis Feeling SRL răspunde din punct de vedere legal pentru: regulamentul oficial, condițiile ofertei și cerințele de eligibilitate și respectarea regulamentelor și reglementărilor în vigoare care se aplică promoțiilor și tuturor premiilor oferite.

3.7.3 Prin prezenta activitate, SC Aramis Feeling SRL nu facilitează sau promovează jocurile de noroc online, banii reali online, jocurile de îndemânare sau loteriile online fără permisiunea scrisă în prealabil.

3.7.3.1 Potrivit Art. 11, Ordonanța de Urgență nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: Nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri: acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

3.7.4.În desfășurarea prezenței activități, SC Aramis Feeling SRL nu urmărește integrarea unui site sau a unei aplicații separate pe aplicația Facebook și nu urmărește atragerea de date de pe Facebook sau furnizarea de date către Facebook. Activitatea desfășurată se limitează la operațiuni specifice utilizatorilor Facebook.

3.7.5 SC Aramis Feeling SRL nu încurajează administrarea promoțiilor prin intermediul cronologiilor personale sau conexiunilor prietenilor participanților.

3.7.6. Fiecare concurent sau participant trebuie să beneficieze de o aprobare completă din partea Facebook pentru participarea la prezenta activitate.

3.7.7. Prezenta activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook.

SECȚIUNEA 4 – PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 11.10.2020 – 31.10.2020 (25 zile), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, după cum urmează:

4.1 Înscrierea la concurs se face pe pagina oficială de Facebook a companiei (https://www.facebook.com/aramisfeeling/), în dreptul afișului de concurs postat, începând cu data de 11.10.2020, ora 11:00.

4.2 Câștigătorul va fi anunțat, în dreptul postării, la finalul celor 25 zile de concurs, după o perioadă de 48 de ore în care va avea loc extragerea și desemnarea câștigătorului.

4.3 Detaliile legate de expedierea premiului vor fi stabilite ulterior printr-o discuție telefonică cu reprezentanții Aramis Feeling.

SECȚIUNEA 5 – MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Utilizatorii se pot înscrie la concurs pe pagina oficială de Facebook a SC Aramis Feeling SRL, în intervalul 07.10.2020 – 31.10.2020, după cum urmează:

1- Intră pe contul oficial al companiei (https://www.facebook.com/aramisfeeling/ și https://www.instagram.com/aramis.feeling/);

2- Răspund printr-un comentariu, până în data de 31.10.2023, ora 21:00, la întrebarea: „Cu cine împărți salteaua?”, în dreptul afișului de concurs postat.

3-Dau Like/Follow paginii oficiale de Facebook/Instagram a companiei: https://www.facebook.com/aramisfeeling/ și https://www.instagram.com/aramis.feeling/ 

5.2 Câștigătorii vor fi desemnați la sfârșitul campaniei prin tragere la sorți, folosind site-urile: https://exportcomments.com/ și http://random.org.

5.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în cazul în care nu îndeplinește cerințele prezentului regulament sau utilizează un limbaj considerat nepotrivit.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

SC Aramis Feeling SRL va oferi câștigătorului desemnat prin tragere la sorți o Saltea Three Clouds (https://aramisfeeling.ro/three-blanc-clouds-saltea-147), produs cu dimensiuni diferite și pret cuprins intre 1150-2350 RON. Tipul de dimensiune al saltelei se va stabili în funcție de dimensiunea de care câștigătorul are nevoie, după extragere.

SECŢIUNEA 7 - ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi, folosind folosind site-urile: https://exportcomments.com/ și http://random.org, în maximum 48 de ore de la încheierea săptămânii de concurs.

7.2 Tragerea la sorţi va fi supervizată de un juriu format din trei persoane, angajați ai SC Aramis Feeling SRL, iar câștigătorul va fi anunțat prin intermediul paginii oficiale a companiei (https://www.facebook.com/aramisfeeling);

7.3 Câștigătorului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului în 48 de ore după încheierea tragerii la sorţi şi jurizării, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le are completate în profilul lui de pe Facebook şi i se va afişa numele pe pagina SC Aramis Feeling SRL de pe Facebook în secțiunea FacebookStory.

7.4 În cazul în care câștigătorul nu trimite în 12 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă furnizează date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.

7.5 Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunţării câștigătorului din motive care nu ţin de el.

7.6 Câștigătorul va intra în posesia premiului, la data și ora stabilite de comun acord cu organizatorul.

SECȚIUNEA 8 - ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 31.10.2020 şi poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea sau la inițiativa organizatorului.

SECȚIUNEA 9 - REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook a SC Aramis Feeling SRL (https://aramisfeeling.ro/blog) în secțiunea Blog și la cerere pe adresa: hello@aramisfeeling.ro.

9.2 Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
9.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament. Orice modificări aduse vor fi comunicate prin intermediul canalelor amintite la 9.1.

SECȚIUNEA 10 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Tuturor participanţilor le sunt respectate drepturile prevăzute de REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR).

10.2 SC Aramis Feeling SRL prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, corect și transparent, în conformitate cu dispozițiile GDPR și ale Legii nr. 190/2018 și se asigură că există măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date.

10.3 Conform art. 4 pct. 7 din Regulamentul GDPR, în relația cu datele dvs. cu caracter personal, SC Aramis Feeling SRL, are calitatea de operator de date.

10.4 Datele cu caracter personal colectate și prelucrate pot consta în date de identificare (nume, prenume) sau în date de contact (cont personal de Facebook, adresă de e-mail, număr de telefon).

10.5 Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopul organizării concursului, desemnării/ anunțării câștigătorilor și acordării premiilor.

10.6 Datele vor fi păstrate pe suport hârtie sau pe suport informatic pe durata desfășurării concursului (07.10.2020 – 31.10.2020), urmând a fi distruse în cel mult 7 zile de la încheierea campaniei.

10.7 Datele sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c (în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului) și f (în scopul intereselor legitime urmărite de operator) din Regulamentul GDPR.

10.8 Accesul la datele cu caracter personal este limitat acelor angajați sau colaboratori cărora le sunt necesare informațiile pentru realizarea scopurilor menționate la pct. 10.5.

10.9 Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul la rectificare/ actualizare / completare a datelor atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor;dreptul de a fi notificate în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator.

10.10 În vederea exercitării drepturilor prevăzute la pct. 10.9 sau pentru obținerea unor informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu protecția datelor, desemnat de societate, care poate fi contactat folosind următoarele date:

· E-mail: hello@aramisfeeling.ro.

· Tel: 0755 098 902

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECȚIUNEA 12 - LITIGII

12.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

12.2 Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate sau necorespunzătoare.

12.3 Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrisi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

12.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta promovează violența, este licenţios sau neadecvat.

12.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea SC Aramis Feeling SRL sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

12.6 Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

12.7 Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

SECŢIUNEA 13 - CONFLICTE

13.1 Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către SC Aramis Feeling SRL, în mod absolut.

13.2 Orice modificare a acestor reguli va face obiectul unui amendament care va fi disponibil pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/aramisfeeling).

Success Callout

This is a success callout.